Semalt: WordPence saýtyňyzy Wordfence howpsuzlygy bilen nädip goramaly

Şu wagta çenli WordPress iň meşhur we giňden ulanylýan mazmun dolandyryş ulgamy hasaplanýar. Itöne munuň takyk we ygtybarly däldigini äsgermezlik edip bilmeris, sebäbi köp zyýanly hüjümçiler sahypalaryňyza girmegiň we ulgamlaryňyza ep-esli derejede zeper ýetirmegiň üstünde işleýärler. Web sahypa guran bolsaňyz ýa-da eýýäm bir iş alyp barýan bolsaňyz, web sahypalaryňyzy goramak we bu ugurda käbir usullary öwrenmek möhümdir.

“Wordpress” -iň howpsuzlygy we şöhraty peýdaly bolýar we sahypalaryňyzy ýokardan aşaklygyna howpsuz saklamaga kömek eden köp sanly gural bar. Wordfence Howpsuzlyk Site goralmagyny üpjün, we şu ýerde tapyp Julia Vashneva, bir ýokary hünärmen şeýle bir ulgamy Semalt , nähili iň gowy şekilde aýdyň bolar.

“Wordfence Security” plugininiň tanyşdyrylyşy

“Wordfence Security” plugin diňe iki adam tarapyndan gurnaldy we doly aýratynlykly WordPress plaginidir. WordPress-iň plugin bölüminde ýerleşip, ulanyjylara öz sahypalaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Birnäçe aýratynlygy bolan we öňki ulanyjylardan uly seslenme alanlygy sebäpli, bu plagini ulanyp, sahypalarynyň howpsuzlygyny üpjün edip bilerler. Garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin birnäçe wariant we aýratynlyklar bar.

Esasy aýratynlyklar

Bu plugin, mümkin bolan gowşaklyklar, botlar, wiruslar we zyýanly programma üpjünçiligi üçin WordPress saýtlaryny skanirlemäge mümkinçilik berýär. Günüň dowamynda käbir howplar ýüze çyksa, ulanyjylara e-poçta arkaly duýduryş berýär. Öňdebaryjy giriş aýratynlyklary we howpsuzlyk çäreleri bilen goldaw berýär. Iň soňkusy, iň azyndan, bu plugin şübheli görünýän we sahypalaryňyza galp traffik iberýän ähli IP adresleri blokirläp biler.

Wordfence Security plaginini düzüň

“Wordfence Security” pluginini gurmak gönümel. Munuň üçin birnäçe zady ýatda saklamaly:

1. Ilki bilen, giriş howpsuzlyk çärelerini döretmek. Bu prosesi Wordfence plaginine basyp işjeňleşdirip başlap bilersiňiz. Bu ýerde Esasy opsiýalar bölümini tapmaly we howpsuzlygy üpjün etmek üçin gutujyga bellik etmeli bolarsyňyz. Ony açanyňyzdan soň, parolyň üýtgedilip bilinmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz, şonuň üçin birnäçe gezek synanyşmagyň zerurlygy ýok. Şeýle etseňiz, sahypaňyzyň wagtlaýyn ýa-da hemişelik petiklenmegi ähtimal.

2. Ikinji zat, sahypaňyzy yzygiderli skanirlemek. Köplenç adamlar öz sahypalaryny skanirlemegi äsgermezlik edýärler we hakerleriň iň işjeňleşýän ýeri şu. “Wordfence Scan” saýtyňyzy tutuşlygyna barlamaga mümkinçilik berýär we zyýanly zatlardan we ýokanç nagyşlardan dynmaga kömek edýär.

3. Üçünji we soňky ädim geljek üçin howpsuzlyk duýduryşlaryny düzmekdir. Munuň üçin “Wordfence Security” -iň howpsuzlyk duýduryşlary bölümine girmeli. Ony işjeňleşdirmeli we howpsuzlyk meseleleri barada habarnamalary almak isleýän ýeriňize e-poçta belgiňizi salmaly.

Netije

WordPress howpsuzlygy hiç wagt asla kabul edilmeli däldir. Professional web sahypasynyň eýesi hökmünde, sahypaňyzyň internetdäki reýtingini ýokarlandyrmak isleseňiz, ähli zyýanly programma üpjünçiliginden we botlardan dynmak siziň jogapkärçiligiňizdir.